Bàn Thờ của Ông Nguyễn Lân Chỉ -Thừa Trọng Tôn cuả cụ Nguyễn Văn Vĩnh
Autel des Ancêtres - Ancestral Autel

Họ Nội và Họ Ngoại
Từ Trái sang Phải Trên xuống dưới
Họ Ngoại: Cụ Ông &Cụ Bà Trần Văn Thông. Họ Nội: Cụ Nguyễn Văn Vĩnh, Ảnh gia đình Họ Nguyễn
Ông Trần Văn Đỗ Cựu Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Đệ Nhất Cộng Hoà, Ông Trần văn Chương Cựu Đại Sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Đệ Nhất Cộng Hoà; Ông Nguyễn Hải và Bà Trần Thị Kim.

Họ Nội

Cụ Nguyễn Văn Vĩnh

Ảnh Gia Đình Họ Nội:
Từ Trái sang Phải Trên xuống dưới
Bà Suzanne Giáp Thị Thục; Cụ Vĩnh Ông; Bà Đinh Thị Tính; Bà Nguyễn Thị Tỵ;
Ông Nguyễn Hải; Ông Nguyễn Giang; Bà Nguyễn Thị Loan; Bà Nguyễn Thị Nội
Bà Nguyễn Thị Vân; Ông Nguyễn Dương; Ông Nguyễn Nhược Pháp; Bà Nguyễn Thu Hương
Bà Nguyễn Thị Khuê Mỹ.

Họ Ngoại


Cụ ông và Cụ Bà Trần Văn Thông

Tổng đốc Nam Định - Đông các điện Đại Học Sỹ

Ông Trần Văn Chương
Cựu Đại Sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ (Đệ Nhất Cộng Hòa)

Ông Trần Văn Đỗ
Cựu Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao (Đệ Nhất Cộng Hòa)

 

Retour a la Page d'Accueil