Gen
0
Ông Nguyễn Văn Trực
(Cụ Bá)
Bà Nguyễn Văn Trực
Gen
1

Trần Diễn Thản

Ông
Nguyễn Văn Vĩnh
1882-1936
Ông
Nguyễn Văn Thọ

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Đình Đức

Lê Quang Trường

Đoàn Trọng Phan


Nguyễn Thị Tý
(1900-1937)
Gen
2
Sanh 2 con Sanh 17 con Sanh 1 con Sanh 7 con ? Sanh 4 con Sanh 2 con ?

Selectionnez le nom Enfant pour descendre les generations

Retour a la Page d'Accueil