Thế Hệ
1


Nguyễn Văn Vĩnh
1882-1936


Đinh Thị Tính
(1ere femme)
1881-1965
Thế Hệ
2


Nguyễn Hải
(Fils)
1901-1939


Nguyễn Giang
(Fils)
1905-1969


Nguyễn Thị Loan

(Fille)
1907-1942


Nguyễn Thị Nội
(Fille)
1909-1932


Nguyễn Thị Vân
(Fille)
1913-1940


Nguyễn Dương

(Fils)
1914-1967


Nguyễn Văn Phổ

(Fils)
1917-1997


Nguyễn Kỳ
(Fils)
1918-2009


Nguyễn Thị Mười
(Fille)
1920-2013

Nguyễn Dực
(Fils)
1921-2000


Nguyễn Hồ
(Fils
1923- 2015

Bấm vào tên của Thế Hệ trên để đi lên Thế Hệ

Bấm vào tên Thế Hệ dưới để đi xuống các con

Trở về trang chủ

Thế Hệ
1


Nguyễn Văn Vĩnh
1882-1936

Phan Thị Lựu
(2eme femme)
Thế Hệ
2

Nguyễn Nhược Pháp
1914-1938

Nguyễn Văn Thiện
(Fils)

Bấm vào tên của Thế Hệ trên để đi lên Thế Hệ

Bấm vào tên Thế Hệ dưới để đi xuống các con

Trở về trang chủ

Thế Hệ
1


Nguyễn Văn Vĩnh
1882-1936


Suzanne Giáp Thị Thục
(3eme femme)

Thế Hệ
2


Alexandre Nguyễn Hiến
(Fils)
(1920-1996)


Maximilien Nguyễn Phùng
(Fils)
(1921-1997)


Nguyễn Thị Thu Hương
(1927-1945)

Bấm vào tên của Thế Hệ trên để đi lên Thế Hệ

Bấm vào tên Thế Hệ dưới để đi xuống các con

Trở về trang chủ