NHỜI TẠ NGƯỜI KHEN CHÊ

Lời thưa cuả người thực hiện: chúng tôi dựa trên bản chụp lại và cố gắng sao chép đúng với nguyên bản. Cứ theo luật lệ chính tả và văn phạm ngày nay thì bài văn có nhiều chỗ sai, nhất là ở các cặp chữ s/x, ch/tr, gi/r/d, và những chỗ chấm, phẩy và viết hoa. Không rõ những chỗ sai này do cụ Vĩnh lầm,  hay do hồi đó chưa có luật lệ rõ rệt, hoặc gỉa cụ Vĩnh chủ trương viết theo cách phát âm cuả mình; vấn đề này mong được các học gỉa nghiên cứu làm sáng tỏ. Riêng chúng tôi khi thực hiện chỉ mong thấy sao chép vậy, vì chúng tôi quan niệm những bài viết này, ra đời cách nay trên dưới 100 năm,  vào thời kỳ phôi thai cuả Việt ngữ, nên mang ít nhiều tính chất lịch sử. Ở trên chúng tôi nói cố gắng giũ đúng nguyên bản  vì chúng tôi chỉ có bản chụp; bản chính được hình thành cách nay non một thế kỷ, vào lúc kỹ nghệ in ấn và giấy mực còn thô sơ, rồi tài liệu đuợc lưu trữ gần một thế kỷ nên ngay bản chính cũng đã mờ nhạt; nay chúng tôi có bản chụp cuả bản mờ nhạt  nên không tránh khỏi có những chỗ không thể nào phân biệt được chữ gì, dù đã dùng đến kính phóng đại. Trong trường hợp đó,  chúng tôi chỉ còn cách dựa trên ngữ cảnh mà đoán.

Hiện chúng tôi đang sưu tầm thêm những tài liệu về cụ Nguyễn Văn Vĩnh, quý vị nào có xin vui lòng liên lạc nguyenhongphuc54@yahoo.com . Xin đa tạ

Kính báo.  

 

Bản–báo mới in ra một kỳ đầu, mà đã tiếp được nhiều thơ lắm. Khen cũng có mà chê cũng có.

Các ông nào khen thì Bản–báo lấy làm cám ơn lắm, vì các ông ấy đã giộng lượng mà bỏ qúa những nhời nói vụng cùng những ý–tứ nông–nổi đi cho. Bản–báo được những nhời ấy lấy làm nức lòng,  xin sẽ cố sức để làm cho được xứng những nhời khen ấy.

Mấy ông xét kỹ có bẻ–bai những nhời nói chưa được gọn, thì Bản–báo cũng cám ơn lắm; vì chúng tôi mới mở ra báo này, cũng không dám cậy mình lắm, vẫn mong ở như các đứng tài–tử khuyên bảo cho, để mỗi ngày chúng tôi càng được hay dần mãi ra.

Vả sự hay Bản–báo nhờ ở như các ngài nhiều. Viết một trương nhật–báo cũng như làm một cái nhà. Có thợ mộc cũng phải có thợ nề, chớ một tay đâu lại vừa xây vừa dựng, vừa tô vừa điểm được. Nay nhà đã cất suềnh–soàng kèo cột vách tường lên đó rồi, còn tường hoa đường chỉ đợi người tài ngắm mà tô điểm vào cho mới thành nhà vững đẹp được.

Vậy xin đa tạ cả những ông khen cùng cả những ông chê; nhưng xin các ông vừa khen chê, cũng vừa đủ lòng tốt mà giúp ít nhiều cho Bản–báo hay thêm ra nữa.                                                                                                                                                                                                                                    Tạ–lạ

Tòa soạn báo.

 

(Trích Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo)

Nguyễn Văn Phổ, Nguyễn Kỳ sưu tầm.

Nguyễn Lân Tường dánh máy nguyên văn theo bản chụp lại.