Faillite et raison de la recherche d'or.
Bankruptcy and reason for gold prospection.
Lý do phá sản và đi tìm vàng cuả Nguyễn Văn Vĩnh.


"Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại"


Retour à la page d'Accueil