"Làm người muốn mở mang trí não
Phải đem nhời nhật báo giảng ra
Âu châu các nước người ta
Thợ thuyền lính tráng đàn bà trẻ con
Dẫu làm ruộng với đi buôn cũng thế
Tờ báo chương sẵn để cạnh mình
Kẻ xem người giảng phân minh
Ai ai cũng biết sự tình dở hay
Tờ nhật báo liền tay liền mắt
Dẫu việc gì cũng bớt mà xem
Cho nên cả nước tập rèn
Việc hay bắt chước việc hèn bỏ đi
Dân như thế tài gì không mạnh
Đem trí khôn tranh cạnh với đời
Thênh thênh dọc đất ngang trời
Thét lên mấy tiếng gọi ơi quốc hồn!
Tàu thủy lục qua non vượt bể
Máy cày bừa khéo chế làm ra
Điện đăng điện báo điện xa
Máy tơ máy sợi cùng là máy cưa
Lắm nghề khéo còn chưa kể hết
Nước văn minh đọ biết đâu tài
Càng lâu càng ngẫm càng hay
Cũng vì nhật báo ngày ngày giảng ra."


Nguyễn Văn Vĩnh

 

Page en Francais

Trang Tiếng Việt

Nguyễn Văn Vĩnh
1882-1936

"...Làm sao cho chữ Quốc Ngữ trở thành chữ viết của dân tộc..."

"Nước Nam ta mai sau này, hay dở cũng ở chữ Quốc Ngữ".

Nguyễn Văn Vĩnh

(Tham khảo - Commentaires - References)

Biography:

Works and Achievements:

Links:

Family Blog

Photos


Videos

 

Communications - Notes

Souvenir photos - funeral pictures 1936
Photos of the restoration
of the family tombs

Conception Design by
Mrs Nguyễn Thị Chính Architect
Nguyễn Văn Vĩnh's grand daughter

Interactive Family Tree

In Construction

 

web counterVisits
since 02-20-2008
Courtesy of
Web Counters
Please give us your comments and suggestions in the
Guest Book
Sincerely

Maintained by: Nguyễn Hồng Phúc
Created: February 24th, 2007
Last Update: February 2nd, 2017