Chị Lân Chỉ về thăm gia-đình 1986

 
Ô. Bùi Tường Trác - Ô. Kỳ - Ô. Hồ - Ô. Phổ - Ô. Dực
Bà Dực - Bà Hồ - Vợ của Lân Chỉ - Bà Kỳ và cháu
chụp ở nhà Hoàn Mỹ tháng 2 1987

Ô. Hồ - Ô. Kỳ - Ô. Phổ - Ô. Dực
21 tháng 10 - 1986
 
Ô. Dực - Ô. Hồ - Ô. Phổ - Vợ của Lân Chỉ - Bà Hồ - Bà Dực - Bà Kỳ - Ô. Kỳ
chụp ở nhà Bà Hồ (Hà Nội - tháng 2 1987)
 
Retour à la page Photo de Famille