Cô Chú Thái con Ông Thiện đi thăm VN - 2008
Cô Lan, chú Đính và Cô chú Thái
   
Retour à la page Photos de Famille