Cô Hoà Mỹ - chú Thắng thăm mộ (2013)
(Ảnh nhận được từ cô Chính)

Chú Thắng, Bà Kỳ, cô Hoà Mỹ, cô Chính

với bà Kỳ

Với ông Hồ

Cô chú Thắng - Hoà Mỹ Với vợ chồng ông Khai và cháu gái

Ông Khai , cô Chính, cô Hoà Mỹ, chú Thắng
Cổng vào xóm nhà ông Khai, ông Khảm.
Retour à la page Photos de Famille