Photos des funérailles à Hanoi - Hình ảnh đưa đám tại Hà Nội
8 Mai 1936 - 8 tháng 5, 1936
Nguyễn Văn Vĩnh mất ngày 2 tháng 5, 1936 (12 tháng 3 âm lịch tại Laos)

Hội Tam Điểm tổ chức đám tang và ba thành viên cầm kiếm (tượng trưng cho Tam Điểm) đứng gác quan tài.
Les Francs Macons organisaient les funerailles et trois membres de l'organisation en costume et fleurets tenaient vigil.
The Freemasonry organized the funeral ceremony and three members in full costume with their foils held vigil.

Retour à la page d'Accueil