Famille Cô Nga Chú Tính đi thăm Gia-Đình bên Califonia 2010

Cô Chú Thái, Cô Lan, Cô Nga, Chú Tính, Chú Giác, Chú Thụy

Hàng sau Cô Quang, Cô Nga, Chú Thái , Cô Lan
Hàng trước Chú Quang, Chú Giác, Chú Thụy, Chú Tính

Hàng sau Chú Thái, Cô Quang, Cô Chú Long, Cô Nga
Hàng trước Chú Quang, Chú Giác, Chú Thụy, Chú Tính

Hàng sau Chú Thái, Cô Lan, Cô Chú Long, Cô Nga
Hàng trước Chú Cô Quang, Chú Giác, Chú Thụy, Chú Tính

Hàng Sau các Chú Thái, Giác, Quang, Long, Tính, Thụy
Hàng trước các Cô Quang, Long, Nga, Lan
 

Retour à la page Photos de Famille