Đám cưới Dũng &Hương 2007
(Con trai Cô Nga, con Ông Kỳ)


Cô Phương con Ông Phổ, Cô Nga, Hương, Cô Hiền- Cô Chính


Yến, Cô Nga, Bình con Chú Khôi, Dũng, Hương, chú Khôi, cô Chính
   

Retour à la page Photos de Famille