Gen
-1
Ông Tổ
???
Bà Trần Thị Đào
Giỗ ngày 20 tháng 9 Âm Lịch
Gen
0

Nguyễn Văn Trực
(Cụ Bá)

Nguyễn Văn Tiểu
(Cụ Hương)
Nguyễn Văn Mỹ
(Cụ Ba)
Nguyễn Thị Lược
(Cả Thi)
Nguyễn Thị Bọc
(Lang Thứ)

Nguyễn Thị Ốc

Nguyễn Văn Thêm
(Cụ Tứ)

Nguyễn Văn Quang
Gen
1


Trần Diễn Thản
--> 2 con

Ông
Nguyễn Văn Vĩnh

--> 17 con

Ông
Nguyễn Văn Thọ
--> 1 con


Nguyễn Thị Liên
--> 7 con


Nguyễn Đình Đức
--> ? con


Lê Quang Trường
--> 4 con


Đoàn Trọng Phan
--> 2 con


Nguyễn Thị Tý
--> ? con

Ông
Nguyễn Văn Vần
--> 4 con

Ông
Nguyễn Văn Mậu
--> 8 con


Nguyễn Thị Thanh
--> 2 con

Ông
Nguyễn Văn Tùng
--> 1 con
   

Ông
Nguyễn Văn Cường
--> 7 con

Ông
Nguyễn Văn Thịnh
--> 10 con


Nguyễn Thị Kiên
--> 8 con

Ông
Nguyễn Văn Trường
--> 3 con

 

Selectionnez le nom Enfant pour descendre les generations

Retour a la Page d'Accueil